Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.

"Šteniatko nepozná slová. Počuje len lásku."

Pamela Dugdaleová

   

Plemená

Anglický pointer

Podrobnosti

Plnokrvník medzi psami. V jeho krvi koluje vitalita, vytrvalosť a lovecké vlohy. Milá povaha, ušľachtilosť, energia a vášeň v jednom. Aj to je pointer.

Aj napriek svojej povahe a ušľachtilosti je pointer vzácnym plemenom. Jeho majiteľov stretnete častejšie v lese alebo na poli, než vo výstavnom kruhu. Možno je to aj vďaka dôrazu na výkon než na krásu.

Pohľad do histórie

Slovo pointer sa v anglickej poľovníckej reči využíva na označenie zvláštneho správania sa. Prvé vysvetlenie termínu poukazuje na preklad slovesa "to point", ktoré má okrem mnohých iných aj význam „ukazovať", kedy pes skutočne "ukazuje" skrytú zver – odborným termínom „vystaví ju". Taktiež pôvod slova možno preložiť ako podstatné meno "point", čo znamená bod, a preto pointer je vystavujúci pes tvoriaci v poli svetlý bod.

 

(Zdroj: http://www.yourpurebredpuppy.com)(Zdroj: http://www.yourpurebredpuppy.com)

 

Pointer je jediným krátkosrstým predstaviteľom anglických stavačov. Na kontinente, odkiaľ pôvodne pochádza, má však množstvo príbuzných, počnúc Španielskym pointerom známym z rytiny Edwina Landseer z roku 1786 (dnes registrovaný ako Španielsky a Portugalský stavač), Nemeckým stavačom a Weimarským stavačom až po Maďarskú vyžlu. Pôvod modernejších stavačov možno hľadať na Pyrenejskom polostrove. Priamym predchodcom súčasného Anglického pointra je Španielsky pointer, de punta. Španielsky typ stavača, dovezený na britské ostrovy krátko pred rokom 1700, bol pomerne robustný. V tejto podobe sa tu dlho však neudržal. Už na portréte vojvodu z Kingstonu z roku 1725, je šľachtic sprevádzaný elegantnými, vyvážene stavanými psami výrazne sa odlišujúcim od popisu Španielskeho stavača, pre ktorého bola charakteristická masívna hlava pomalého založenia. Šľachta psy krížila s Foxhoundom, Greyhoundom i Bloodhoundom. Najväčšie zásluhy sú však pripisované Williamovi Alkwirightovi, ktorý podľa odhadu odchoval cez 2.000 anglických pointerov.

Prvýkrát bol pointer samostatne predvedený na výstave v Newcastli v roku v roku 1859 s úmyslom dať najlepším chovateľom možnosť predviesť športovej verejnosti psov správneho typu. Bola to vôbec prvá výstava psov v histórii, kde sa celkovo predviedlo 60 psov. V roku 1865 usporiadali chovatelia pracovných psov v Southillu u Bedfordu prvé skúšky v poľnej práci dvojíc Pointer a Setter. Išlo o prvé pracovné skúšky psov v histórii a ich pôvodný názov sa už nezmenil: Field Trial for Pointers and Setters. Pointer povýšil lov pernatej zveri na kultivovaný šport. A stal sa nielen neobyčajným elegantným psom, ale aj výborným spoločníkom a pomocníkom.

Vzhľad

Pointer pôsobí ľahkým športovým elegantným dojmom. Je harmonicky a ideálne správne postavený, vždy oblých a ladných línií.

 

(Flickr.com/sskennel, Licencia Creative Commons)(Flickr.com/sskennel, Licencia Creative Commons)

 

Lebka je stredne široká, s jasne vyznačeným stopom a výrazným výbežkom medzitemennej kosti. Nos má tmavý, biele a citrónovosfarbené jedince môžu mať ňucháč a viečka svetlejšie. Oči s priateľským a žiarivým pohľadom sú hnedé alebo orieškové, zodpovedajú farbe srsti. Pointer má uši nasadené vysoko, sú stredne dlhé, mierne zašpicatené a tesne priliehajú k hlave. Chvost je stredne dlhý, pri koreni hrubý a postupne sa zužuje do špičky. Je pokrytý hustou srsťou, nesený na úrovni chrbta a pri pohybe kmitá zo strany na stranu.

Srsť je jemná, krátka, pevná, hladká a priliehavá s výrazným leskom. Pointer sa zvyčajne vyskytuje v citrónovožltej farbe v kombinácii s bielou, oranžovej s bielou, jantárovohnedej s bielou a čiernobielej. Štandardné sú i jednofarebné a trojfarebné variácie.

Pointer svojím vzhľadom a aristokratickým správaním často vzbudzuje obdiv.

Povaha

Svojou povahou je aristokrat budiaci dojem sily, vytrvalosti a rýchlosti. Je priateľský a vyrovnaný. Poiner je bezkonfliktný, pracovitý pes bez známok agresivity. K deťom býva tolerantný a ohľaduplný, ak sa s nimi stretáva od šteňacieho veku. Ak máte aj iné domáce zvieratá, je potrebné vziať do úvahy jeho poľovné inštinkty. Vďaka svojej povahe je ovládateľným, dobre cvičiteľným a inteligentným psom. Pochopí, čo od neho žiadate a novonadobudnuté skúsenosti si zapamätá. Vyniká v práci, pre ktorý ho vyšľachtili, no svoje územie si tiež vie ochrániť.

 

(Zdroj: Flickr.com/anneh632, Licencia Creative Commons)(Zdroj: Flickr.com/anneh632, Licencia Creative Commons)

 

Pointer je však ja veľmi citlivý, takže nezabúdajte pri výchove a výcviku na vľúdnosť, láskavosť, no dôslednosť.

Starostlivosť

Pointerova srsť si nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť. Postačí pravidelné prečesanie. Odporúča sa však, aby pes odpočíval na mäkkom podklade, aby sa zabránilo otlakom na hrudi či lakťoch.

Ak rozmýšľate, že si domov prinesiete pointera, zvážte, či budete psíkovi stačiť. Hodí sa k aktívnym ľuďom, ktorí mu doprajú dostatok pohybových aktivít. Uplatnenie tohto plemena je všestranné, no nezabúdajte, že pointer je predovšetkým poľovnícky pes. Pointera však môžete vidieť i pri neloveckých aktivitách ako pri agility, canicrosse a ostatných s pohybom a vzájomnou komunikáciou súvisiacich aktivitách. Pointer našiel svoje využitie i v záprahu saňových psov ako ovládateľný vodca, no možno ho využiť aj ako služobného špecialistu pre vyhľadávanie drog. Pre svoju povahu je vhodným i ku canisterapii.

Pointer miluje pohyb a pravidelné prechádzky. Ak ste rovnako aktívny typ, určite budete naladený na rovnakú vlnovú dĺžku.

Štandard FCI v skratke
Číslo FCI Štandard číslo 1/28.10.2009/GB
Krajina pôvodu Veľká Británia
Klasifikácia FCI skupina – stavače; 2. sekcia – britské a írske stavače, pointer, so skúškou
Celkový vzhľad súmerne a dobre stavaný, obrysové línie musia tvoriť sústavu plynulých kriviek, silný, ale pružný zjav
Veľkosť požadovaná kohútiková výška psa je 63 až 69 cm, sučky 61 až 66 cm
Povaha aristokratický, živý, vzbudzuje dojem sily, je vytrvalý a rýchly. Povaha priateľská a vyrovnaná
Srsť jemná a krátka, pevná, rovnomerná, hladká a priliehavá s výrazným leskom
Sfarbenie zvyčajne je citrónovožlté s bielou, oranžové s bielou, pečeňovohnedé s bielou alebo čierne s bielou. Aj jednofarebné alebo trojfarebné je štandardné
Priemerná dĺžka života 13 – 15 rokov

© psisvet.sk

Plnokrvník medzi psami. V jeho krvi koluje vitalita, vytrvalosť a lovecké vlohy. Milá povaha, ušľachtilosť, energia a vášeň v jednom. Aj to je pointer.

Aj napriek svojej povahe a ušľachtilosti je pointer vzácnym plemenom. Jeho majiteľov stretnete častejšie v lese alebo na poli, než vo výstavnom kruhu. Možno je to aj vďaka dôrazu na výkon než na krásu.

Pohľad do histórie

Slovo pointersavanglickejpoľovníckejrečivyužívana označeniezvláštnehosprávania sa. Prvé vysvetlenie termínu poukazujenaprekladslovesa"to point", ktorémá okremmnohýchinýchajvýznamukazovať“, kedypesskutočne"ukazuje" skrytúzver – odborným termínom „vystaví ju“. Taktiež pôvod slova možno preložiť ako podstatné meno "point", čo znamenábod, apretopointer je vystavujúcipes tvoriaci vpolisvetlýbod.

profil plemena_2 (Zdroj: http://www.yourpurebredpuppy.com ) – aj ako intro

Pointer jejedinýmkrátkosrstýmpredstaviteľomanglickýchstavačov. Nakontinente, odkiaľpôvodnepochádza, však množstvo príbuzných, počnúcŠpanielskympointeromznámym zrytinyEdwinaLandseerz roku1786 (dnesregistrovaný akoŠpanielskyaPortugalskýstavač), Nemeckýmstavačoma Weimarským stavačompo Maďarskúvyžlu. Pôvod modernejších stavačov možno hľadať naPyrenejskompolostrove. PriamympredchodcomsúčasnéhoAnglickéhopointrajeŠpanielskypointer, depunta. Španielskytypstavača, dovezenýnabritskéostrovykrátkopredrokom1700, bolpomernerobustný. Vtejtopodobesatudlho však neudržal. naportrétevojvoduzKingstonu z roku 1725, ješľachticsprevádzanýelegantnými, vyváženestavanýmipsamivýraznesaodlišujúcimodpopisuŠpanielskehostavača, pre ktorého bola charakteristická masívnahlavapomaléhozaloženia. Šľachta psy krížila s Foxhoundom, Greyhoundom i Bloodhoundom. NajväčšiezásluhyvšakpripisovanéWilliamoviAlkwirightovi, ktorýpodľaodhaduodchovalcez2.000anglických pointerov.

Prvýkrát bolpointersamostatnepredvedenýnavýstavevNewcastlivrokuvroku1859 súmyslomdaťnajlepšímchovateľommožnosťpredviesťšportovejverejnostipsovsprávneho typu. Bolatovôbecprvávýstavapsovv histórii, kde sa celkovo predviedlo 60psov. V roku 1865 usporiadali chovateliapracovnýchpsovvSouthilluuBedfordu prvéskúškyvpoľnejprácidvojícPointeraSetter. Išlo o prvépracovnéskúškypsovv históriiaichpôvodný názovsanezmenil: FieldTrialforPointersandSetters. Pointer povýšil lovpernatejzverinakultivovanýšport. A stal sa nielen neobyčajnýmelegantným psom, ale aj výborným spoločníkom a pomocníkom.

Vzhľad

Pointer pôsobí ľahkým športovým elegantným dojmom. Je harmonicky a ideálne správne postavený, vždy oblých a ladných línií.

profil plemena_1 (Zdroj: Wikipedia/Fir0002/Flagstaffotos)

Lebka je stredne široká, s jasne vyznačeným stopom a výrazným výbežkom medzitemennej kosti. Nos má tmavý, biele a citrónovosfarbené jedince môžu mať ňucháč a viečka svetlejšie. Oči s priateľským a žiarivým pohľadom sú hnedé alebo orieškové, zodpovedajú farbe srsti. Pointer má uši nasadené vysoko, sú stredne dlhé, mierne zašpicatené a tesne priliehajú k hlave. Chvost je stredne dlhý, pri koreni hrubý a postupne sa zužuje do špičky. Je pokrytý hustou srsťou, nesený na úrovni chrbta a pri pohybe kmitá zo strany na stranu.

Srsť je jemná, krátka, pevná, hladká a priliehavá s výrazným leskom. Pointer sa zvyčajne vyskytuje v citrónovožltej farbe v kombinácii s bielou, oranžovej s bielou, jantárovohnedej s bielou a čiernobielej. Štandardné sú i jednofarebné a trojfarebné variácie.

Pointer svojím vzhľadom a aristokratickým správaním často vzbudzuje obdiv.

Povaha

Svojou povahou je aristokrat budiaci dojem sily, vytrvalosti a rýchlosti. Je priateľský a vyrovnaný. Poiner je bezkonfliktný, pracovitý pes bez známok agresivity. K deťom býva tolerantný a ohľaduplný, ak sa s nimi stretáva od šteňacieho veku. Ak máte aj iné domáce zvieratá, je potrebné vziať do úvahy jeho poľovné inštinkty. Vďaka svojej povahe je ovládateľným, dobre cvičiteľným a inteligentným psom. Pochopí, čo od neho žiadate a novonadobudnuté skúsenosti si zapamätá. Vyniká v práci, pre ktorý ho vyšľachtili, no svoje územie si tiež vie ochrániť.

profil plemena_4 (Zdroj: Flickr.com/anneh632, Licencia Creative Commons)

Pointer je však ja veľmi citlivý, takže nezabúdajte pri výchove a výcviku na vľúdnosť, láskavosť, no dôslednosť.

Starostlivosť

Pointerova srsť si nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť. Postačí pravidelné prečesanie. Odporúča sa však, aby pes odpočíval na mäkkom podklade, aby sa zabránilo otlakom na hrudi či lakťoch.

Ak zvažujete, že si domov prinesiete pointera, zvážte, či budete psíkovi stačiť. Hodí sa k aktívnym ľuďom, ktorí mu doprajú dostatok pohybových aktivít. Uplatnenie tohto plemena je všestranné, no nezabúdajte, že pointer je predovšetkým poľovnícky pes. Pointera však môžete vidieť i pri neloveckých aktivitách ako pri agility, canicrosse a ostatných s pohybom a vzájomnou komunikáciou súvisiacich aktivitách. Pointer našiel svoje využitie i v záprahu saňových psov ako ovládateľný vodca, no možno ho využiť aj ako služobného špecialistu pre vyhľadávanie drog. Pre svoju povahu je vhodným i ku canisterapii.

profil plemena_3 (Flickr.com/sskennel, Licencia Creative Commons)

Pointer miluje pohyb a pravidelné prechádzky. Ak ste rovnako aktívny typ, určite budete naladený na rovnakú vlnovú dĺžku.

 

Štandard FCI v skratke

Číslo FCI: Štandard číslo 1/28.10.2009/GB

Krajina pôvodu: Veľká Británia

Klasifikácia FCI: . skupina –  stavače; 2. sekcia – britské a írske stavače,  pointer, so skúškou

Celkový vzhľad: súmerne a dobre stavaný, obrysové línie musia tvoriť sústavu plynulých kriviek, silný, ale pružný zjav

Veľkosť: požadovaná kohútiková výška psa je 63 až 69 cm, sučky 61 až 66 cm

Povaha: aristokratický, živý, vzbudzuje dojem sily, je vytrvalý a rýchly. Povaha priateľská a vyrovnaná.

Srsť:  jemná a krátka, pevná, rovnomerná, hladká a priliehavá s výrazným leskom.

Sfarbenie: zvyčajne je citrónovožlté s bielou, oranžové s bielou, pečeňovohnedé s bielou alebo čierne s bielou. Aj jednofarebné alebo trojfarebné je štandardné

Priemerná dĺžka života: 13 – 15 rokov

© psisvet.sk

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť

   

Spolupracujeme s ...  

Kynologická revue       royal-canin
   
Máte záujem o spoluprácu?
Kontaktujte nás
   

Mediálne podporujeme  

Bratislavská kynologická a záchranná brigáda       Pes sympaťák
   
Kampaň Lacné šteniatka Tuláčik Brezno
   
Psia duša Žltý pes
   
Slovenská aliancia ochrancov zvierat table majmesrdce
   
Tulava labka table piestany
   
table sos psiky  
   
Hľadáte mediálnu podporu?
Kontaktujte nás
   

Newsletter  

Chcete vedieť, čo sa deje vo svete psov? Zaregistrujte sa a dostávajte pravidelne newsletter.
Aktuálny Newsletter

Newsletter budete dostávať najviac raz do týždňa