Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.

"Šteniatko nepozná slová. Počuje len lásku."

Pamela Dugdaleová

   

Spravodajstvo

Daň za psa by ste mali uhradiť do konca januára

Podrobnosti

Zákon o miestnych daniach udeľuje povinnosť majiteľom psov zaplatiť za chov svojho štvornohého miláčika. Čas majú do 31. januára 2013. Výška dane sa však v každom meste líši a upravuje ju všeobecne záväzné nariadenie daného mesta či obce pre daný kalendárny rok.

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta.

Daň za psa sa vzťahuje na zviera staršie ako 6 mesiacov, bez ohľadu na to, či psa chová fyzická alebo právnická osoba. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil uvedenú vekovú hranicu. V prípade, že váš psík dovŕšil vek 6 mesiacov, nezabudnite ho nahlásiť na miestnom úrade a následne za neho zaplatiť i daň.

Vlastník alebo držiteľ psa by mal daň uhradiť do 31. januára 2013. Sadzbu dane určuje obec, a to za jedného psa a pre daný kalendárny rok. Mestá a obce jej výšku upravujú všeobecne záväzným nariadením (VZN). Pokiaľ chováte dva psy, daň musíte zaplatiť za každého, neprihliada sa pri tom na rasu.

Sadzba dane sa ale líši za psa chovaného v bytovom dome a psa chovaného v rodinnom dome. Často býva za psa v byte vyššia, nakoľko mestá majú s týmito psami väčšie výdavky.

V platení existujú i výnimky

Miestna daň sa nevzťahuje na psy v útulkoch, zvieratá chované na vedecké a výskumné účely a psy so špeciálnym výcvikom, ktoré vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

(Zdroj: Flickr.com/aresauburnâ„¢, licencia Creative Commons)(Zdroj: Flickr.com/aresauburnâ„¢, licencia Creative Commons)

 

Niektoré mestá, resp. obce sadzbu znižujú alebo dokonca od dane oslobodzujú. Mesto Trenčín ako správca dane s účinnosťou od 1.1. 2012 ustanovil vo VZN pri dani za psa oslobodenie od dane za psa, ktorého si daňovník prevezme z útulku umiestneného v meste Trenčín. V Prievidzi je daň za psa znížená o 25 % osobe, ktorá preukáže potvrdením, že pes pochádza z útulku v Prievidzi. V Nitre VZN znižuje daň o 50 %. Oslobodenie sa vzťahuje na psíka získaného z nitrianskeho útulku pre zvieratá. Mesto Humenné oslobodilo VZN od dane u vlastníkov alebo držiteľov psov, ak je vlastník registrovaný člen Kynologickej pátracej a vyhľadávacej služby SR a EUROCANIS – kynologický klub Slovensko.

Daň za psa v krajských mestách Slovenska

Krajské mesto  Výška dane za psa Oslobodenie od platenia dane  Zníženie sadzby dane 
Bratislava Výšku dane za psa si mestské časti stanovujú individuálne (viď nasledujúca tabuľka). Oslobodenie od dane za psa si stanovujú mestské časti individuálne. Zníženie sadzby dane za psa si stanovujú mestské časti individuálne.
Trnava
 • 33,19 eur za psa v bytovom dome
 • 9,95 eur za psa v rodinnom dome
 • 6,63 eur za psa chovaného v byte, rodinnom dome a jeho vlastník alebo držiteľ má jediný zdroj príjmu invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok
 • 49,79 eur za psa v podnikateľských objektoch
Od dane je oslobodený:
 • pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • pes, ktorého vlastní dôchodca s preukázanými príjmami na hranici životného minima,
 • pes, ktorý má zloženú záchranársku skúšku,
 • pes, adoptovaný z útulku, ktorý je na území mesta Trnava. Toto oslobodenie sa vzťahuje na dvanásť mesiacov platenia dane, odo dňa adoptovania psa v zmysle adopčnej zmluvy.
Nitra
 • 50 eur za psa chovaného v bytovom dome
 • 7 eur za psa chovaného v rodinnom dome
 • 7 eur za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií

Oslobodenie od dane za psa sa týka, ak je držiteľom psa:

 • nevidomá osoba,
 • bezvládna osoba,
 • držiteľ preukazu ťažko postihnutý, zdravotne ťažko postihnutý a zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom
 • osamelo žijúci dôchodca
50 % zníženie dane za psa získaného z nitrianskeho útulku pre zvieratá jeho prvému vlastníkovi alebo držiteľovi
Trenčín
 • 30 eur za psa chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa
 • 12 eur za psa chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome alebo iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa
Zníženie dane o 50 % u daňovníkov starších ako 70 rokov.
Žilina
 • 5 eur za psa chovaného v rodinných domov domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských častiach mesta
 • 40 eur za psa v bytovom dome
 • 100 eur za psa chovaného v podnikateľskom objekte
Vlastník alebo držiteľ psa je oslobodený od dane, ak psa používa pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, čo je povinný preukázať relevantnými dokladmi Zníženie ročnej sadzby dane len za jedného psa o 30 % u občanov, ktorí dosiahli vek 67 rokov a viac
Banská Bystrica
 • 36 eur za každého psa
 • 18 eur za psa chovaného v rodinnom dome
 • 3 eurá za psa so záchranárskou skúškou
Prešov
 • 66 eur za psa chovaného na území mesta Prešov v byte, bytovom dome alebo nehnuteľnostiach slúžiacich na podnikateľské účely
 • 16 eur za psa chovaného na území mesta Prešov v rodinnom dome, záhradkárskej chate alebo pozemku, ktoré neslúžia na podnikateľské účely
Od dane je oslobodený:
 • pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba staršia ako 70 rokov. Oslobodenie od dane za psa správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na trvalom pobyte evidovaná okrem vlastníka, resp. držiteľa psa ďalšia fyzická osoba mladšia ako 70 rokov,
 • služobný pes používaný podľa osobitných predpisov (§ 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov)
50 % zníženie z dane za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je:
 • občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom v Prešove
Košice
 • 40 eur za psa chovaného v bytovom dome
 • 10 eur za psa chovaného v rodinnom dome alebo inom uzatvorenom objekte
Sadzba dane sa znižuje o 50 % za psa:
 • chovaného ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
 • chovaného občanom starším ako 70 rokov,
 • sterilizovaného,
 • opusteného alebo prevzatého z útulku,
 • so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov.

Sadzby dane v Bratislave podľa mestských častí

Mestská časť  Sadzba dane  Zníženie, resp. oslobodenie 
Čunovo
 • 10,00 eur za každého psa chovaného v rodinnom alebo bytovom dome
 • 5 eur za psa, ktorého chová dôchodca žijúceho osamotene v rodinnom dome alebo bytovom dome
 • 35,00 eur za každého psa, ktorý stráži objekt na podnikateľské účely
Devín
 • 14 eur pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý pobyt v mestskej časti,
 • 21,70 eur pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a nemá trvalý pobyt v mestskej časti,
 • 5,20 eur pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý pobyt v mestskej časti, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými osobami,
 • 77,50 eur pre právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Od dane je oslobodený držiteľ zvláštneho psa.
Devínska Nová Ves
 • 7,00 eur za psa chovaného v rodinnom dome
 • 42,00 eur za psa chovaného v panelovom dome
 • 93 eur za strážneho psa chovaného v objektoch podnikateľských subjektov
 • 3,5 eur za psa v rodinnom dome, ktorého majiteľ alebo držiteľ sa preukáže dokladom z kynologického klubu, že pes absolvoval skúšku základného výcviku ovládateľnosti psa
 • 21 eur za psa v bytovom dome, ktorého majiteľ alebo držiteľ sa preukáže dokladom z kynologického klubu, že pes absolvoval skúšku základného výcviku ovládateľnosti psa
Od dane za psa je oslobodený daňovník – osamotená osoba s príjmom na hranici životného minima
Dúbravka
 • 35 eur za psa chovaného v bytových domoch a za psa, ktorý stráži samostatne stojaci objekt slúžiaci na podnikateľské účely,
 • 10 eur za psa chovaného v rodinnom dome, za psa bez špeciálneho výcviku, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • 7 eur za psa chovaného v školských a predškolských zariadeniach a za psa chovaného v bytovom dome, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa osamelý dôchodca, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti ďalšia osoba,
 • 15 eur za psa, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa chovaného v bytovom dome dôchodca, ktorý žije s ďalšou osobou v spoločnej domácnosti.
Jarovce
 • 10 eur za každého psa
Karlova Ves
 • 33,20 eur pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome,
 • 33,20 eur pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá využíva psa ako strážneho psa právnickej osoby,
 • 19,90 eur pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome s výcvikom základnej poslušnosti a predloží o tom osvedčenie,
 • 3,30 eur pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v rodinnom dome
Od dane za psa je oslobodený:
 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa a je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • dôchodca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku dovŕši vek 62 rokov a je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa,
 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa, ktorého nadobudla z útulku zvierat a predloží o tom potvrdenie.
Lamač
 • 5 eur za psa chovaného v rodinnom dome, rekreačnej a záhradnej chate a pod.
 • 33 eur za psa chovaného v bytovom dome,
 • 10 eur za psa chovaného v bytovom dome u poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s ďalšou osobou,
 • 18 eur za psa chovaného v bytovom dome u poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý žije v spoločnej domácnosti s ďalšou osobou.
 • Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.
 • Od dane je oslobodený pes so špeciálnym záchranárskym výcvikom.
Nové Mesto
 • 50 eur za psa chovaného v byte i v rodinnom dome
 • 10 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je nepracujúci dôchodca alebo invalidný dôchodca
 • 70 eur za psa, ktorý je chovaný vo firme ako strážny pes
 • 25 eur za psa adoptovaného z útulku, za sterilizovaného psa na základe písomného potvrdenia
 • Od dane za psa je oslobodený daňovník – osamelá osoba s príjmom na hranici životného minima, občan s ťažkým zdravotným postihnutím a občan, ktorý chová psa z dôvodu terapeutického účinku pre postihnutého člena rodiny (dieťaťa alebo nesvojprávnej osoby
 • Znížená sadzba (10 eur) za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného aj medzinárodného skúšobného poriadku.
Petržalka
 • 34 eur za psa chovaného v bytových domoch, ktorého výška v kohútiku nepresiahne 43 cm,
 • 67 eur za psa, ktorého kohútiková výška je 43 cm a viac,
 • 17 eur za psa chovaného v rodinnom dome bez rozdielu veľkosti
 • 17 eur za psa chováneho u osamelého dôchodcu s príjmom do výšky životného minima alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím
Podunajské Biskupice
 • 40 eur za psa, ktorého majiteľ chová v byte v bytovom dome
 • 20 eur za psa evidovaného v chovateľskej alebo výcvikovej organizácii, chovaného v bytovom dome na výcvik pre slepcov a pátračov drog.
 • 10 eur za psa, ktorého majiteľom je osamelá osoba s príjmom na hranici životného minima alebo dôchodca.
 • 50 eur za psa, ktorý je využívaný ako strážny pes právnickej osoby.
 • 10 eur a psa, ktorého majiteľ chová v rodinnom dome.
Rača
 • 40 eur za psa, ktorého chová vlastník alebo držiteľ psa v bytových domoch
 • 20 eur za psa, ktorý je evidovaný v chovateľskej alebo výcvikovej organizácii a je chovaný u vlastníka alebo držiteľa psa v bytových domoch a za strážneho psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba, chovaného v nebytových budovách a bytových domoch,
 • 10 eur za psa, chovaného v bytových domoch, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osamelý dôchodca s mesačným príjmom neprevyšujúcim 1,5 násobok životného minima, ktoré oprávnená osoba preukazuje čestným prehlásením a 5 eur, pokiaľ takýto vlastník alebo držiteľ chová psa v rodinnom dome; ak daňovník vlastní alebo drží viacej psov, sadzba podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje len na jedného psa,
 • 10 eur za každého psa, chovaného v rodinných domoch.
Od dane za psa je oslobodený:
 • daňovník, ktorý je držiteľom zlatej Jánskeho plakety
 • občan s ťažkým zdravotným postihnutím; ak daňovník vlastní alebo drží viacej psov, oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa.
Zníženie dane o 10 %, ak bol pes
 • adoptovaný z útulku alebo karantény na území Slovenskej republiky
 • kastrovaný
Rusovce
 • 15 eur za každého psa
 • Osamelí dôchodcovia s trvalým pobytom v Bratislave – Rusovciach budú platiť daň za psa vo výške 3,50 €
Ružinov
 • 40 eur za psa chovaného v bytoch a nebytových priestoroch bytových domov a polyfunkčných objektov a v objektoch slúžiacich na podnikanie,
 • 16,60 eur za jedného psa chovaného v rodinných domoch, rekreačných a záhradkárskych chatách, záhradách, domčekoch na individuálnu rekreáciu a pod.
 • Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.
 • zníženie dane vo výške 50 % na psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá ku dňu vzniku daňovej povinnosti dosiahla vek 60 rokov.
 • zníženie dane vo výške 50 % na psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, a táto správcovi dane predloží doklad o základnom výcviku psa vystavený akreditovanou osobou.
Staré Mesto
 • 40,00 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba,
 • 20,00 eur za psa minimálne s výcvikom základnej poslušnosti, za psa nadobudnutého z útulku, za psa s mikročipom alebo tetovaním a za sterilizovaného alebo kastrované ho psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba,
 • 400,00 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba
Od dane je oslobodený:
 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa a je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • vlastník alebo držiteľ psa, ktorého jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou. Za druhého psa zaplatí daň za druhého psa vo výške 50 % sadzby dane a za tretieho a každého ďalšieho psa vo výške 100 % sadzby
 • vlastník alebo držiteľ' psa podľa osobitného zákona
 • po dobu 1 roka majiteľ psa z útulku.
Vajnory
 • 25 eur za psa v bytovom dome
 • 10 eur za psa chovaného v bytových domoch, ktorého vlastník žije sám a ktorého jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský/vdovecký dôchodok
 • 10 eur za psa v rodinnom dome
 • 2,5 eura za psa chovaného v rodinných domoch, ktorého vlastníkom je osoba, ktorá žije sama a ktorej jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský/vdovecký dôchodok
 • 25 eur za psa v záhradách a v záhradkárskych a rekreačných chatách
 • 65 eur za psa v podnikateľských objektoch
Od dane je oslobodený:
 • daňovník s ťažkým zdravotným postihnutím
 • daňovník nad 70 rokov v bytových a rodinných domoch
Vrakuňa
 • 39,83 eur za psa, ktorého daňovník chová v byte v bytovom dome,
 • 8,29 eur za psa chovaného v byte v bytovom dome, kde daňovníkom je osamelý dôchodca alebo invalidný dôchodca, s ktorým nežije ďalšia osoba v spoločnej domácnosti,
 • 16,59 eur za psa chovaného v byte v bytovom dome, kde daňovníkom je dôchodca alebo invalidný dôchodca, s ktorým nežije iná osoba, okrem druhého dôchodcu v spoločnej domácnosti (napr. dôchodcovia - manželský pár),
 • 39,83 eur za psa, ktorý je využívaný ako strážny pes podnikateľského subjektu,
 • 19,91 eur za psa, ktorého daňovník chová v rodinnom dome, v záhradkárskej chatke alebo na záhradkárskom pozemku,
 • 13,27 eur za psa chovaného v rodinnom dome, v záhradkárskej chatke alebo na záhradkárskom pozemku, kde daňovníkom je dôchodca alebo invalidný dôchodca, s ktorým nežije iná osoba, okrem druhého dôchodcu v spoločnej domácnosti (napr. dôchodcovia - manželský pár),
 • 8,29 eur za psa, chovaného v rodinnom dome, záhradkárskej chatke alebo na záhradkárskom pozemku, kde daňovníkom je osamelý dôchodca alebo invalidný dôchodca, s ktorým nežije ďalšia osoba v spoločnej domácnosti
Od dane je oslobodený:
 • daňovník, ktorý je držiteľom dokladu o absolvovaní špeciálneho kynologického výcviku s používaním znaku Červeného kríža – pes záchranár,
 • daňovník, ktorým je bezvládna osoba alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Záhorská Bystrica
 • 20 eur za psa v bytovom dome s trvalým pobytom v mestskej časti
 • 30 eur za psa v bytovom dome bez trvalého pobytu v mestskej časti
 • 35 eur za psa chovaného živnostníkom alebo právnickou osobou na strážne účely
 • 5 eur za psa, ktorého majiteľom je osamelá osoba v bytovom dome alebo rodinnom dome staršia ako 65 rokov
 • 10 eur za psa v rodinnom dome alebo v objekte určenom na individuálnu rekreáciu s trvalým pobytom v mestskej časti
 • 15 eur za psa v rodinnom
Od dane za psa je oslobodená fyzická osoba – vlastník psa, ktorá je osamelá a má viac ako 70 rokov, toto oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa.

Výšku dane, príp. oslobodenie od dane si overte vo VZN vášho mesta. Daň za psa je miestnym poplatkom a plynie do rozpočtu obce, resp. mesta, na ktorého území je pes chovaný. Mestá z príjmov financujú zabezpečovanie papierových vrecúšok na psie exkrementy, vyprázdňovanie košov, odpratávanie výkalov z verejných priestranstiev, príp. z príjmov financujú prevádzku priestranstiev určených pre psy. Mestá môžu príjmy z miestnej dane použiť aj na prevádzku útulku.

Pri nezaplatení hrozia sankcie

Ak daň za psa nestihnete zaplatiť do konca januára na príslušnom úrade z akýchkoľvek dôvodov, mesto (obec) vám môže vyrubiť sankciu, ktorú určuje vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

Pozn.: V súvislosti s platením dane za psa došlo v tomto roku k zmene, keď sa aj táto miestna daň platí až na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou splatnosťou. Nič však majiteľom psov nebráni daň zaplatiť skôr.

© psisvet.sk

Komentárov  

 
0 #5 redakcia psisvet.sk 2013-10-14 10:21
Mali by ste zaplatiť len za alikvótnu časť roka, tzn. 3 mesiace z celkovej sumy (ktorú vám vypočítajú na príslušnom úrade). Za rok 2014 zaplatíte už následne plnú sumu.

Citovanie gabika:
Chcela som sa spitat ked sme kupovali rocnejo psika v oktobri 2013 ako je to z daňou...zaplatit musim ten cely poplatok40 eur..ale my to vyrataju len za tie 3 mesiace? Alebo mam zaplatit az za rok 2014?
Citovať
 
 
0 #4 gabika 2013-10-13 13:31
Chcela som sa spitat ked sme kupovali rocnejo psika v oktobri 2013 ako je to z daňou...zaplati t musim ten cely poplatok40 eur..ale my to vyrataju len za tie 3 mesiace? Alebo mam zaplatit az za rok 2014?
Citovať
 
 
+1 #3 Ana 2013-10-07 09:54
Pani ,tak vy ste ma prekvapili :-| dat psika utrait kvoli jednemu poplatku ? Ste sama so psom a jedna dan vas nezrujnuje ...moja mama bola o 10 rokov starsia s ubohym dochodkom ,ale toto by v zivote nepovedala , ze ho dam utratit a popritom mala este macky , ako je mozne , ze ona to vedela ? asi vedela lepsie hospodarit ! Ja by som sa na niecom radsej uskromnila , ako dala utratit ..ako pisete svojho spolocnika ...
Citovať
 
 
0 #2 Riecanova 2013-09-16 09:03
Citovanie Eleonóra Štrkulová:
Podrobne som si prečítala zoznam daní za psa v rôznych krajských mestách a obvodoch Bratislavy. Veľmi ma prekvapilo že Petržalka nemá žiadne zľavy pre daň za psa. Som 64-ročná nepracujúca dôchodkyňa, vlastním skoro 3 roky psíka, ktorý je z útulku a darovala mi ho dcéra. Platím za neho daň, chodím k veterinárovi, kupujem mu stravu a potrebné veci. Som vdova, žijem sama a pes je pre mňa výborný spoločník. Neviem však dokedy bude stačiť môj skromný dôchodok na to, aby som si takýto luxus mohla dovoliť. Zrejme raz nutne príde k tomu, že budem musieť dať psíka utratiť, lebo nebudem môcť znášať všetky náklady spojené s radosťou mať psíka. N.Š.

To nemyslíte vážne, utratiť psíka? Chápem Vašu finančnú situáciu, napriek tomu zvážte všetky okolnosti, vždy je riešenie a čo deti, ktoré Vám darovali psíka hm??? Ja mám tiež príka z útulku a musím Vám podotknúť, že sa nepýtal sám ku mne, rozhodli za za toho neboráčika iní...
Citovať
 
 
+2 #1 Eleonóra Štrkulová 2013-01-25 06:48
Podrobne som si prečítala zoznam daní za psa v rôznych krajských mestách a obvodoch Bratislavy. Veľmi ma prekvapilo že Petržalka nemá žiadne zľavy pre daň za psa. Som 64-ročná nepracujúca dôchodkyňa, vlastním skoro 3 roky psíka, ktorý je z útulku a darovala mi ho dcéra. Platím za neho daň, chodím k veterinárovi, kupujem mu stravu a potrebné veci. Som vdova, žijem sama a pes je pre mňa výborný spoločník. Neviem však dokedy bude stačiť môj skromný dôchodok na to, aby som si takýto luxus mohla dovoliť. Zrejme raz nutne príde k tomu, že budem musieť dať psíka utratiť, lebo nebudem môcť znášať všetky náklady spojené s radosťou mať psíka. N.Š.
Citovať
 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť

   

Spolupracujeme s ...  

Kynologická revue       royal-canin
   
Máte záujem o spoluprácu?
Kontaktujte nás
   

Mediálne podporujeme  

Bratislavská kynologická a záchranná brigáda       Pes sympaťák
   
Kampaň Lacné šteniatka Tuláčik Brezno
   
Psia duša Žltý pes
   
Slovenská aliancia ochrancov zvierat table majmesrdce
   
Tulava labka table piestany
   
table sos psiky  
   
Hľadáte mediálnu podporu?
Kontaktujte nás
   

Newsletter  

Chcete vedieť, čo sa deje vo svete psov? Zaregistrujte sa a dostávajte pravidelne newsletter.
Aktuálny Newsletter

Newsletter budete dostávať najviac raz do týždňa